Premis Octubre 2011

BASES

Premi d’assaig JOAN FUSTER
1. Els originals que opten a aquest premi podran constar d’un o més treballs sobre temes literaris, artístics, històrics, filosòfics, sociològics, d’investigació, etc., en els quals predomine el caràcter d’interpretació o de teoria sobre l’estrictament erudit.
2. Els originals es presentaran per triplicat, mecanografiats, a doble espai i per una sola cara.
3. El premi consisteix en una escultura d’Andreu Alfaro més la quantitat de 6.000 euros, corresponent als drets d’edició dels 4.000 primers exemplars de l’obra premiada, que l’Editorial Tres i Quatre publicarà en una o diverses edicions en la col·lecció “La Unitat”.

Premi de narrativa ANDRÒMINA
1. Poden optar a aquest premi totes les obres escrites en les diverses modalitats de narrativa: novel·la, contes, prosa memorialística, etc.
2. Els originals es presentaran per triplicat, mecanografiats, a doble espai i per una sola cara.
3. El premi consisteix en una escultura d’Andreu Alfaro més la quantitat de 12.000 euros, corresponent als drets d’edició dels 4.000 primers exemplars de l’obra premiada, que l’Editorial Tres i Quatre publicarà en una o en diverses edicions en la col·lecció “Narratives 3i4”.

Premi de poesia VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
1. Els originals que opten a aquest premi poden constar d’un o més llibres de poesia, admetent-se la prosa poètica.
2. Els originals es presentaran per triplicat, mecanografiats, a doble espai i per una sola cara.
3. El premi consisteix en una escultura d’Andreu Alfaro més la quantitat de 5.000 euros, corresponent als drets d’edició dels 4.000 primers exemplars de l’obra premiada, que l’Editorial Tres i Quatre publicarà en una o en diverses edicions en la col·lecció “Poesia 3i4”.


CONDICIONS GENERALS

A. Les obres aspirants a aquests premis hauran de ser inèdites i escrites en català.
B. Als originals es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor. Si l’autor desitja que l’obra siga feta pública amb un pseudònim, haurà d’indicar-ho expressament, adjuntant-hi la plica corresponent.
C. No podran ser tingudes en compte les obres ja premiades en altres concursos.
D. Cadascun dels premis podrà, a parer del jurat corresponent, deixar de ser adjudicat, si les obres presentades a concurs no reuneixen les característiques adequades o la qualitat suficient. Els premis no podran ser dividits en cap cas.
E. Exhaurits els primers 4.000 exemplars, l’editor tindrà preferència per a realitzar-ne noves edicions i, en aquest cas, renovarà el contracte corresponent amb l’autor. Si passats dos anys, l’editorial no en comença una nova edició, l’autor podrà disposar lliurement de la seua obra.
F. Les obres aspirants a qualsevol d’aquests premis hauran de ser presentades en l’editorial Tres i Quatre (C/ Sant Ferran, 12. 46001 València) abans del 2 de setembre de 2011.
G. Els originals no premiats podran ser retirats del 14 al 18 de novembre a l’adreça de l’editorial Tres i Quatre. Passat aquest termini, els originals seran destruïts.
H. L’editorial Tres i Quatre es reserva el dret de publicar alguna de les obres no premiades que cregués interessant, d’acord amb el jurat corresponent. L’editorial es compromet a comunicar aquesta decisió a l’autor durant els tres mesos següents a la publicació del veredicte, per formalitzar el contracte d’edició corresponent.
I. L’import del premi es farà efectiu a l’autor en el segon trimestre de 2012.
J. La presentació dels originals suposa l’acceptació d’aquestes bases, que actuen amb valor de contracte d’edició.